„Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość”

Projekt „Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość” będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie we współpracy z Rudolf- Rempel- Berufskolleg w Bielefeld, Berufskolleg Senne der Stadt Bielefeld (Niemcy), firmą Mobility Projects z Hiszpaniii oraz Obchodną Akademią w Koszycach (Słowacja).

Projekt zakłada wyjazd 47 uczniów kl. III technikum w zawodach: technik ekonomista , technik handlowiec i technik cyfrowych procesów graficznych na 3-tygodniowe (120 godz.)praktyki zawodowe do Bielefeld (Niemcy),Koszyc (Słowacja) i Walencji (Hiszpania) oraz wyjazd 5 nauczycieli na tygodniowe staże, podczas których uczestnicy obserwować będą zajęcia kształcenia zawodowego oraz samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami ze szkól partnerskich prowadzić te zajęcia.

Podstawowym celem projektu jest przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników praktyk, doskonalenie sprawności wykorzystywania przy wykonywaniu zadań zawodowych technologii cyfrowych i nowoczesnych narzędzi pracy, a także sprawność porozumiewania się w języku angielskim (niemieckim, słowackim) w sytuacjach zawodowych i życia codziennego. Wpłynie to w perspektywie na lepsze wyniki w nauce, większą atrakcyjność i szanse na rynku pracy, ułatwi proces przechodzenia od procesu uczenia się do zatrudnienia, zwiększy mobilność i wpłynie na obniżenie bezrobocia wśród absolwentów. Mobilność kadry zapewni w przyszłości lepszą jakość pracy, nowoczesność narzędzi i metod kształcenia oraz większą elastyczność i otwartość na nowe rozwiązania w edukacji zawodowej, ściślejsze relacje z pracodawcami i współpracę międzynarodową. Efektem projektu będzie też           znaczący wzrost znajomości języka obcego wśród kadry i wykorzystywanie go w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Efektem projektu będzie też skonfrontowanie w warunkach realnych ważnych na rynku pracy kompetencji społecznych i komunikacyjnych nauczycieli i uczniów.

Reklamy